Algemene Voorwaarden 1toFILL.com

Download de alegemene voorwaarden hier.

Begripsbepalingen

1toFILL.com          Internetwinkel en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst      Een overeenkomst tussen 1toFILL.com en een Klant ter zake van één of meer door 1toFILL.com geleverde producten.

Voorwaarden        Deze Algemene Voorwaarden waarvan 1toFILL.com de gebruiker is.

Klant                       De natuurlijke- of rechtspersoon die met 1toFILL.com een Overeenkomst heeft gesloten.

Consument           De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 1toFILL.com.

Producten             Zaken zoals vul- en reparatiemiddel 1toFILL en aanverwante producten die op de Website worden aangeboden.

Overeenkomst op afstand        Een overeenkomst waarbij in het kader van een door 1toFILL.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Website                  De internetsite www.1tofill.com

Webshop               De op de Website actieve webshop.

Bedenktijd             De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht           De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurtransactie     Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager     Elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1         Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 1toFILL.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten koopovereenkomst.

1.2         Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 1toFILL.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 1toFILL.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3         Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.4         Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5         Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.6         De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7         Indien één of meerdere bepalingen in Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 1toFILL.com en Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.8         Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten

1.9         In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1         Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij 1toFILL.com zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2         Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3         Alle aanbiedingen van 1toFILL.com zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 1toFILL.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4         Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door 1toFILL.com. 1toFILL.com is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 1toFILL.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5         1toFILL.com kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6         1toFILL.com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 1toFILL.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.7         Zodra Klant bij 1toFILL.com een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde artikelen, inclusief de verzendkosten.

2.8         1toFILL.com houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.

2.9         Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door 1toFILL.com schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt 1toFILL.com zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.

2.10      Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de met 1toFILL.com gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft 1toFILL.com het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat 1toFILL.com tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan 1toFILL.com verder toekomende rechten.

2.11      Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

2.12      Mondelinge toezeggingen verbinden 1toFILL.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.13      Aanbiedingen van 1toFILL.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1         De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie hiervoor verzenden en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van 1toFILL.com wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.

3.2         In afwijking van het vorige lid kan 1toFILL.com producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar 1toFILL.com geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.3         Het is niet mogelijk om via de webshop producten te leveren zonder Btw voor Europese (niet Nederlandse) bedrijfsmatige Klanten met een btw-nummer. Dat kan uitsluitend als Klant per e-mail rechtstreeks bij 1toFILL.com bestelt.

3.4         Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is 1toFILL.com niet verantwoordelijk. De Klant dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

3.5         Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.6         Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:

 • 1toFILL.com dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 • of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.7         1toFILL.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.8         Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van 1toFILL.com. Bij afhalen van de order kan contant worden afgerekend.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1         Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.2         Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen viertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3         Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 1toFILL.com is Klant een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien 1toFILL.com zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van 1toFILL.com om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.4         Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is 1toFILL.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5                     Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.

4.6         Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan 1toFILL.com te melden.

 

Artikel 5. Levering

5.1         1toFILL.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2         Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 1toFILL.com zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval bij inroeping van het herroepingsrecht voor rekening van 1toFILL.com.

5.3         Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af 1toFILL.com. 1toFILL.com is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door 1toFILL.com ingeschakelde vervoerder.

5.4         Het risico ter zake de producten gaat op het moment van levering op Klant over.

5.5         1toFILL.com is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van 1toFILL.com.

5.6         De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan 1toFILL.com kan worden toegerekend. Bij bestelling van door 1toFILL.com te leveren producten dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan 1toFILL.com heeft opgegeven.

5.7         Verzending zal (mits op voorraad) binnen 3 werkdagen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.

5.8         Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. 1toFILL.com kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.9         1toFILL.com is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT of Koeriersdienst dan wel enige andere door 1toFILL.com ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met langere vervoersduur.

5.10      Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 1toFILL.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.11      Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1         De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan 1toFILL.com verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op Klant over.

6.2         Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand

6.3         Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, dat binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan 1toFILL.com te melden.

6.4         Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

6.5         Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 

Artikel 7. Reclames

7.1         Klant heeft de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan 1toFILL.com te melden.

7.2         Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

7.3         Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 1toFILL.com de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1         Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

8.2         Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan 1toFILL.com retourneren, conform de door 1toFILL.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3         Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.4         Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal 1toFILL.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8.5         Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door 1toFILL.com alleen worden uitgesloten indien 1toFILL.com dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.6         1toFILL.com behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van 14 (veertien) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.

8.7         Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij 1toFILL.com melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. 1toFILL.com zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.

8.8         Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

8.9         Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten:

 • die door 1toFILL.com tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 1toFILL.com geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9. Communicatie

9.1         Klant en 1toFILL.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van 1toFILL.com zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs

9.2         Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en 1toFILL.com, dan wel tussen 1toFILL.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en 1toFILL.com, is 1toFILL.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 1toFILL.com.

9.3         1toFILL.com correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

9.4         Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van 1toFILL.com niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is 1toFILL.com nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1      Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft 1toFILL.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 1toFILL.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2      Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 1toFILL.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 1toFILL.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 1toFILL.com worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10.3      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4      Voor zover 1toFILL.com ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 1toFILL.com gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 11. Garantiebepalingen

11.1      1toFILL.com garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

11.2      Voor door 1toFILL.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de uitgever/fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

11.3      Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door 1toFILL.com in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in overleg met 1toFILL.com en in de originele verpakking.

11.4      Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door 1toFILL.com aan de Klant afgegeven factuur.

11.5      Ieder recht op garantie vervalt indien:

 • Zonder toestemming van 1toFILL.com door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde artikelen zijn aangebracht.
 • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
 • Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam).
 • Professioneel gebruik is toegestaan en het artikel wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.

11.6      De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde artikelen die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1toFILL.com door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van 1toFILL.com.

11.7      Uitgesloten van garantie zijn de verzend, vracht, voorrij en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van 1toFILL.com naar Klant evenals van het adres van Klant naar 1toFILL.com.

11.8      Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt voornoemde garantie gegeven volgens het volgende systeem:

 •  tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen volledig voor rekening van 1toFILL.com;
 •  één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van 1toFILL.com;
 • na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van 1toFILL.com.

11.9      Het recht op vervanging komt Klant niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

11.10   Indien Klant een consument is, doen voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 1toFILL.com ten opzichte van 1toFILL.com kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1      1toFILL.com is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door 1toFILL.com of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van 1toFILL.com is.

12.2      De aansprakelijkheid van 1toFILL.com in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van 1toFILL.com.

12.3      1toFILL.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van 1toFILL.com opgenomen gegevens.

12.4      Klant vrijwaart 1toFILL.com tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van 1toFILL.com van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij 1toFILL.com heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat 1toFILL.com voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

12.5      De aansprakelijkheid van 1toFILL.com is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12.6      In geen geval zal 1toFILL.com aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien 1toFILL.com in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

12.7      De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door 1toFILL.com ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.8      Het is mogelijk dat 1toFILL.com op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 1toFILL.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1      Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 1toFILL.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2      1toFILL.com garandeert niet dat de aan Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

13.3      Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij 1toFILL.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.4      Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming 1toFILL.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

 

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1      Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van 1toFILL.com opgeslagen om de bestellingen te verwerken.

14.2      Klant heeft op elk moment het recht 1toFILL.com te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. 1toFILL.com kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan 1toFILL.com op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.

14.3      Als Klant zich op de Website van 1toFILL.com inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van 1toFILL.com op schadevergoeding.

14.4      Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die 1toFILL.com voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van 1toFILL.com en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen 1toFILL.com kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.

 

Artikel 15. Klachten

15.1.     Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan 1toFILL.com met duidelijke uiteenzetting van de klacht. 1toFILL.com probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 7 en 8.

15.2.     1toFILL.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

15.3.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 1toFILL.com, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

15.4.     Bij 1toFILL.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 1toFILL.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

 

Artikel 16. Nederlands Recht en bevoegde rechter

16.1.     Op elke door 1toFILL.com gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

16.2.     Alle geschillen tussen 1toFILL.com en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.

16.3.     Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1.     Deze Voorwaarden zijn te downloaden op www.1toFILL.com

17.2.     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.

17.3.     De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 18. Identiteit van 1toFILL.com

18.1     1toFILL.com, gevestigd aan de van Beverningkstraat 40 te 2582VJ Den Haag Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur op het telefoonnummer  070-352 15 65 of op info@1tofill.com. KvK-nummer: 27299117; BTW-identificatienummer: NL212978470B01.